Področja dela

 

Mednarodno in domače gospodarsko pravo:

 • Privatizacija in odnosi z Agencijo za privatizacijo,
 • Mednarodna arbitraža,
 • Mednarodne pogodbe,
 • Zunanjetrgovinski posli,
 • Stečajni postopek in odnosi z Agencijo za privatizacijo – Centrom za izvajanje stečajnih postopkov,
 • Javno – zasebno partnerstvo (JPP),
 • Statusne spremembe in odnosi z Agencijo za gospodarske registre (APR),
 • Zastopanje v pravdnem in izvršilnem postopku,
 • Varstvo poslovnih interesov klienta,
 • Varstvo nepremičnega premoženja klienta,
 • Upravljanje z delniškim kapitalom, organiziranje in vodenje skupščine delničarjev in spremembe pri Centralnem registru vrednostnih papirjev (CRHoV),
 • Korporacijsko združevanje,
 • Bančni posli,
 • Poplačilo terjatev v izvršilnem postopku

 

Obligacijsko pravo:

 • Povračilo materialne in nematerialne škode,
 • Poplačilo terjatev v rednem sodnem postopku,
 • Zaščita premoženja,
 • Zastopanje v pravdem in izvršilnem postopku,
 • Povračilo škode s področja zavarovanja,
 • Poplačilo starega varčevanja

 

Stvarno pravo:

 • Pravno varstvo udeležencev v prometu z nepremičninami,
 • Pogodbe o prometu z nepremičninami,
 • Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini,
 • Zavarovanje terjatev z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
 • Izročitev nepremičnine v izvršilnem postopku,
 • Varstvo lastninske pravice

 

Dedno pravo:

 • Zapuščinski postopek,
 • Pogodba o dosmrtnem preživljanju,
 • Pogodba o razdelitvi premoženja za časa življenja,
 • Varstvo dednih pravic

 

Delovno pravo:

 • Varstvo pravic zaposlenca iz delovnega razmerja,
 • Varstvo delodajalca na področju delovnega razmerja,
 • Povračilo škode iz delovnega razmerja

 

Upravno pravo in upravni postopek – stanja občanov:

 • Vpisi in izbrisi iz matičnih knjig,
 • Statusne pravice,
 • Pravice s področja pokojninskega zavarovanja,
 • Pravni posli s področja gradbeništva in urbanizma

 

Kazensko pravo in kazenski postopek:

 • Kazniva dejanja predvidena s Kazenskim zakonikom Republike Srbije,
 • Uporaba Zakona o kazenskem postopku,
 • Mednarodno kazensko pravo


Družinsko pravo:

 • Pravno varstvo s področja zakonskih, starševskih, skrbniških odnosov in premoženjskih razmerij v družini

 

Ostali neomenjeni posli s področja prava